Terms & conditions

 • 1 Virkeområde

(1) SURF Rides AS, Neuberggata 7A, 0367 Oslo, norway med samme postadresse, (heretter “SURF”) leier ut sparkesykler drevet av en elektrisk motor (heretter SURF Scooter) og elektriske sykler (eBikes) (samlet referert til som Kjøretøy) ved bruk av applikasjon for mobiler tilknyttet internett (heretter «SURF App») ved bruk av et «fritt-flytende» konsept. Kjøretøy leies kun ut til kunder som er registrert i SURFs App (heretter «Kunden»), når tjenesten er tilgjengelig, innenfor et definert område (heretter «Forretningsområde») og kun i Norge. Fritt-flytende betyr at SURF Kjøretøy er tilgjengelig innenfor Forretningsområdet, men ikke på en fastsatt lokasjon.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser (heretter GTC) regulerer bruken av SURFs App, og leiekontraktene som inngås ved bruk av SURFs App.

(3) Kundens kontraktspart er:

SURF Mobility AS

Med forretningsadresse Neuberggata 7A , 0367 Oslo.

Representert ved styrets leder Julian Alexander Hahn

Organisasjonsnummer: 927094916

E-mail: info@surfingscooters.com

Phone: +4799224078

Web: https://surfingscooters.com

(4) SURF kan endre GTC så langt det er nødvendig for å være i samsvar med endrede rettslige eller tekniske krav. SURF vil informere Kunden om endringer via e-post, og endringene vil være uthevet. Endringer anses som godkjent av Kunden dersom Kunden ikke skriftlig protesterer mot endringene innen fire uker etter at varsel om endring ble mottatt. SURF skal gi Kunden melding om rett til å protestere mot endringene, og konsekvensene av passivitet, sammen med varselet om endring.

(5) Kontraktspråket er Norsk.

(6) Avtalevilkårene sendes til kunden etter at avtalevilkårene er akseptert. SURF vil ikke lagre avtalevilkårene.

 • 2 Inngåelse av brukeravtale for SURF App

(1) For å kunne leie et SURF Kjøretøy må kunden først registrere seg i SURF App ved å opprette en brukerkonto. Kunden kan kun registrere seg en gang. Det er kun korrekt registrerte Kunder, som kan benytte seg av SURFs kontraktytelse. Det eksisterer ikke noen automatisk registreringsrett.

(2) Kun når registreringsprosessen – som krever at Kunden legger inn kontaktinformasjon (fornavn og eventuelt mellomnavn, etternavn, e-post adresse, adresse, mobilnummer, og gyldig betalingsinformasjon) og under registeringen aksepterer disse GTC– er fullført, at det foreligger en brukeravtale mellom Kunden og SURF.

(3) Deretter vil leie av SURF Kjøretøy inngås gjennom en leiekontrakt i samsvar med vilkårene i denne GTC § 4. For å unngå tvil, inngåelse av denne brukeravtalen innebærer ingen forpliktelse for noen av partene til senere å inngå leieavtaler.

(4) Dersom det foreligger rimelig grunn til å tro at Kundes oppførsel ikke er i samsvar med brukeravtalen, kan SURF nekte å godta Kundens registering eller å inngå leieavtaler med Kunden.

 • 3 Brukerkonto i SURF App

(1) Innehaver av bankkonto eller kredittkortet som er angitt i registeringen av brukerkontoen må være den samme som Kunden. Kunden skal holde personopplysningene gitt i brukerkontoen oppdatert. Dette gjelder spesielt for adresse, e-post adresse, mobiltelefonnummer og betalingsdetaljer.

(2) Det er forbudt for Kunden å tillate tredjeparter å bruke et SURF Kjøretøy som Kunden har bestilt via sin brukerkonto. Det er også forbudt at Kunden gir innloggingsinformasjon til sin brukerkonto til andre (brukernavn, passord, PIN). Dette gjelder også ovenfor tredjeparter som selv er Kunder. Kunden er forpliktet til å endre sitt passord uten unødig opphold dersom det er grunn til å tro at en tredjepart har kjennskap til passordet. Kunden er også forpliktet til å varsle SURF om dette uten unødig opphold.

(3) For å benytte SURF App må Kunden ha en internett-tilkoblet mobiltelefon som innehar de tekniske kravene til SURF App. Når Appen lastes ned, vil den enkelte internett-tilkoblede mobiltelefonen automatisk bli kontrollert om den møter de nevnte krav. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at mobil datakommunikasjon er mulig, og Kunden må dekke alle kostnader for ved dataoverføringen som oppstår ovenfor sin leverandør av mobiltjenester.

(4) Det er forbudt for Kunden å kopiere eller manipulere SURFs App ved bruk av andre typer informasjonsteknologi. Ethvert forsøk på dette, og ved ethvert tilfelle der det er grunn til å tro at et slikt forsøk er gjennomført, vil umiddelbart medføre at Kunden mister sin tilgang til SURFs App. Ved brudd på denne bestemmelsen forbeholder SURF seg retten til å gjøre gjeldene ethvert krav vi måtte ha mot Kunden.

(5) Kunden skal uten unødig opphold ved tap eller tyveri av mobiltelefon tilknyttet brukerkontoen, eller ved annen mulighet for ikke autorisert bruk fra tredjeparter, informere SURF. SURF vil for å forhindre misbruk av brukerkontoen deaktivere tilgang til kontoen inntil forholdet er bragt på de rene, og vil informere Kunden via e-post om at kontoen er deaktivert.

 • 4 Reservasjon og inngåelse av leieavtaler

(1) Bruk av SURF Kjøretøy er kun mulig dersom den er markert i SURFs App som ledig. Det kan ikke utelukkes at et unøyaktig GPS-signal i enkelttilfeller kan være årsak til et avvik mellom SURF Kjøretøyet sin faktiske lokasjon og lokasjonen vist i Appen.

(2) Et spesifikk SURF Kjøretøy kan gratis reservers for maks ti minutter.

(3) Ved å trykke på knappen «Start tur» i SURF App avgir Kunden et bindende tilbud om å leie det reserverte SURF Kjøretøyet. Ved å åpne et SURF Kjøretøy for bruk, aksepterer SURF tilbudet.

(4) Leieperioden begynner ved at den individuelle leieavtalen blir inngått, og slutter når Kunden returnerer Kjøretøyet i henhold til § 5, eller når den maksimale leieperioden angitt i § 4 (5) er utløpt.

(5) Den maksimale leieperioden er 90 minutter.

(6) Kunden plikter uten unødig opphold å gi SURF kundeservice melding om mangler, skader eller om Kjøretøy er veldig skitten, som de blir kjent med før de starter turen, dersom slike feil og mangler er egnet til å svekke trafikksikkerheten eller den generelle funksjonaliteten til SURF Kjøretøy: i slike tilfeller skal Kunden avstå fra å ta i bruk SURF Kjøretøy.

(7) På samme måte skal Kunden gi melding så snart som mulig ved andre mangler, skader eller om Kjøretøyer veldig skitten, som eksempel ved dekkslitasje, skadet skjerm eller manglende identifikasjonsskilt. Kunden er forpliktet til å gi fullstendig og korrekt informasjon i slike tilfeller.

(8) SURF har rett til å ringe Kunden på mobiltelefonnummeret lagret på brukerkontoen dersom det forekommer betydelige driftsforstyrrelser knyttet til Kundens bruk av Kjøretøy.

 • 5 Avslutning av leie

(1) Kunder som ønsker å avslutte leieavtalen må parkere SURF Kjøretøy på en riktig måte i samsvar med § 6. Kunden må deretter følge prosedyren som følger av SURF App for å avslutte leien.

(2) Kundene skal selv finne informasjon om grensene for Forretningsområdet og sonene der parkering er forbudt i SURF App.

(3) Det er kun mulig å avslutte leieperioden i SURF App dersom SURF Kjøretøy er lokalisert innenfor Forretningsområdet, og utenfor et området der parkering er forbudt. Det må også være internettilkopling.

I tilfelle Kjøretøy returneres utenfor Forretningsområdet i byen, blir brukeren belastet med et tilleggsgebyr på opptil 100 NOK.

(4) Skulle forutsetningene ovenfor ikke være oppfylt på den opprinnelig valgte parkeringsplassen må Kunden flytte SURF Kjøretøy til et sted der forutsetningene er oppfylt.

(5) Dersom Kunden etter parkering av SURF Kjøretøy mislykkes med å avslutte leieperioden via SURF App, vil leieperioden automatisk avsluttes, med mindre SURF Kjøretøy flyttes eller brukes på annen måte før den maksimale leieperioden på 90 minutter er avsluttet.

(6) Dersom det ikke er mulig på å avslutte leieperioden, selv om forutsetningene i nr. 3 er oppfylt, og dette har tekniske årsaker, skal Kunden gi melding til SURF om dette uten unødig opphold, og skal koordinere videre prosedyre med SURF.

(7) Plikten til å betale leie avsluttes kun når leieperioden er avsluttet, med mindre det ikke var mulig å avslutte leieperioden, og Kunden ikke er ansvarlig for dette.

(8) Når leieperioden er avsluttet vil den totale leieperioden og den tototale kostnaden påløpt vises for Kunden.

 • 6 Riktig levering av SURF Kjøretøy og parkering av SURF Kjøretøy.

(1) SURF Kjøretøy må parkeres riktig på offentlig område, hvor lokale regler eller forskrifter ikke forbyr parkering av kjøretøy.

(2) SURF Kjøretøy kan ikke parkeres der parkering er forbudt.

(3) Parkering av SURF Kjøretøy skal ikke medføre fare for trafikksikkerhet eller tredjeparts interesser, parkering skal heller ikke svekke trafikksikkerhet eller tredjeparts interesser.

(4) Sykkelstøtten som SURF Kjøretøy er utstyrt med skal benyttes.

(5) SURF Kjøretøy skal ikke parkeres på følgende måter:

 1. a) I en rett vinkel mot kjørebanen, i en rett vinkel mot fortauet, nær et kryss, eller på en annen måte som forårsaker hindringer for veitrafikken; eller
 2. b) Ved trær, trafikkskilt, trafikklys, parkeringsautomater, salgsautomater, tredjeparts gjerder, benker, kontainere, søppelbøtter, foran eller i nærheten av nødutganger og brannvesenets bygninger, framfor innganger eller utganger, i soner der stopp ikke er tillatt, ved adkomstveier som fører til kollektivknutepunkt, på sykkelstier, ved hjelpemiddel for blinde, ved gangfelt, inne i bygninger, i indre gårdsrom, ved andre kjøretøy, i parker og på grøntområde, i områder der SURF Kjøretøy vil skjule reklame eller gatemøbler, eller hvor drift av en installasjon blir svekket, i områder som er reservert for lasting eller lossing, eller ved områder som er reservert for andre brukere eller tjenester, på steder der SURF Kjøretøy vil forhindre rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne sin fremkomst.

(6) For at det Fritt-flytende konseptet skal fungere, må parkering av SURF eKjøretøy skje på et offentlig tilgjengelig sted. Av denne grunn kan det hende at SURF Kjøretøy ikke kan parkeres på steder som har dårlig tilgjengelighet. Dette gjeler spesielt følgende steder, med mindre disse uttrykkelig er skildret som SURF parkeringsplasser:

 1. a) Privat grunn;
 2. b) Indre gårdsrom;
 3. c) Parkeringsgarasjer;
 4. d) Kundeparkering, særlig fremfor kjøpesenter, supermarked, restauranter og barer;
 5. e) Parkeringsplasser tilhørende universiteter og endre offentlige områder;
 6. f) Innendørs

(7) SURF Kjøretøy skal heller ikke parkeres på områder som er underlagt parkeringsrestriksjoner i bestemte tidsrom (som eksempel: skilt for parkering forbudt mellom 08 – 18, eller et tilleggsskilt med angivelse av spesifikk dag). Dette gjelder også parkeringsforbud som er vedtatt av offentlige myndigheter, men ikke ikraftsatt (som eksempel: midlertidige parkeringsforbud som gjelder for et bestemt område i fremtiden på grunn av arrangement eller liknende)

(8) Kunden er forpliktet til å gi SURF korrekt informasjon ved spørsmål om det nøyaktige stedet hvor SURF Kjøretøy ble returnert, etter gyldig henvendelse fra SURF.

 • 7 Betaling av leie

(1) Kunden er forpliktet til å betale leie. Leien består av et beløp som skal betales for å låse opp SURF Kjøretøy og et beløp som skal betales for hvert minutt, eller deler av minutt, som SURF Kjøretøy er i bruk. Forut for inngåelse av leiekontrakten vil SURF App vise beløpet for låse opp SURF Kjøretøy og beløpet som påløper per minutt. Beløpene inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Leien forfaller til betaling når leieavtalen avsluttes.

(2) Dersom bruk av SURF Kjøretøy i samsvar med leieavtalen ikke er mulig, selv om SURF Kjøretøy er merket som tilgjengelig i SURF App, vil kunden ikke bli belastet for leien.

(3) Kunden vil bli belastet for bruk av Kjøretøyet enten per minutt (delminutter blir belastet som hele minutter) eller på vilkårene i en forhåndsbetalt pakke. For kjøp av forhåndsbetalte pakker vil vilkårene for forhåndsbetalte pakker (tilgjengelig via https://www.surfingscooters.com/terms-and-conditions/) gjelde i tillegg til disse vilkårene. 

 (6) SURF samarbeider med ulike leverandører av betalingstjenester. Betaling for bruk at SURF Kjøretøy vil bli håndtert i samsvar med det alternativet Kunden har valgt i registreringsprosessen. Ved å inngå en leieavtale bekrefter Kunden at han/hun har rett til å autorisere overføring av den spesifiserte kontoen ved direkte belastning. Kunden er ansvarlig for at det valgte betalingsmiddelet er tilstrekkelig til å dekke betaling av leie. Hvis en betaling ikke kan gjøres på grunn av mangel på midler eller av andre grunner som Kunden er ansvarlig for, kan SURF kreve et gebyr for de faktiske utgiftene de har medført, med mindre Kunden kan vise at SURF ikke har pådratt seg noen utgifter eller pådratt seg lavere utgifter. Dette berører ikke andre juridiske rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelig for SURF.

 • 8 Overdragelse

SURF forbeholder seg retten til å overdra sine krav fra dette kontraktsforholdet til en tredjepart, herunder for innkrevingsformål. Kunden vil informeres i rimelig tid før en slik overdragelse gjennomføres. Dersom kravet er overdratt kan Kunden kun betale med innfriende virkning til den som har overtatt kravet, mens SURF forblir ansvarlig for generelle kundehenvendelser, klager osv.

 • 9 Kjøretillatelse

(1) Kun fysiske personer som oppfyller nevnte vilkår har lov til å kjøre SURF Kjøretøy:

 1. a) er minst 18 år, og
 2. b) har en aktiv brukerkonto hos SURF

(2) Kunder må være i stand til kjøre SURF Kjøretøy uten å sette myke eller harde trafikanter i fare, og i samsvar med gjeldene trafikale og offentligrettslige regler. Kunden må ha erfaring, eller i det minste grunnleggende ferdigheter, med å kjøre motorisert kjøretøy, og være kjent med drift og sikker bruk av motorkjøretøy.

 • 10 Kundens generelle forpliktelser, og spesifikke forbud

(1) Kunden er forpliktet til å utvise forsiktighet og å ta hensyn ved bruk av SURF Kjøretøy. Kunden er forpliktet til å overholde gjeldene trafikkregler, og til å ikke utsette tredjeparter eller andre rettslige interesser for fare ved bruk av SURF Kjøretøy.

(2) Kunden har følgende spesifikke plikter

 1. a) å overholde den maksimale belastningsgrensen på 100 kg;
  b) å ikke forlate SURF Kjøretøy uten tilsyn i leieperioden;
  c) å rapportere om mangler eller skader, og særlig dersom de er forårsaket av ytre påvirkninger, enten som følge av en ulykke eller andre årsaker, eller at Kjøretøy er veldig skitten, til SURF uten unødig opphold når dette oppdages;
  d) å sikre, så vidt det er rimelig og mulig for Kunden, at SURF Kjøretøy kun brukes i en tilstand som sikrer sikker drift og uten fare for andre myke og harde trafikanter;
  e) å overholde gjeldene trafikkregler
  f) umiddelbart å stoppe dersom SURF Kjøretøy varsellampe eller feilsignal vises på displayet ved siden av styrehåndtakene, og å kontakte SURF for å avklare om du kan fortsette turen eller ikke;
  g) å parkere SURF’s Kjøretøy ordentlig i samsvar med § 6.

(3) Følgende handlinger er spesielt forbudt for Kunder:

 1. a) å kjøre SURF Kjøretøy under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner, som kan svekke Kundens evne til å kjøre. Et strengt alkoholforbud gjelder (0,0% alkoholpåvirkning i blodet);
 2. b) å bruke SURF Kjøretøy til terrengkjøring, motorsportarrangementer eller konkurranser av noe slag;
 3. c) å bruke SURF Kjøretøy til testkjøring, føreropplæring, kommersiell transport av passasjerer eller varer (som eksempel: budtjenester som pizzaleveranser);
 4. d) å bruke SURF Kjøretøy til å transportere lett brennbare, giftige eller andre farlige materialer, dersom volumet overstiger normale husholdningsartikler;
 5. e) å bruke SURF Kjøretøy til å transportere gjenstander eller materiale som grunnet sine egenskaper, dimensjoner, form eller vekt, potensielt kan skade sykkelens kjøreegenskaper eller skade SURF Kjøretøy.
 6. f) å bruke SURF Kjøretøy sammen med annen person;
 7. g) å bruke SURF Kjøretøy til å begå kriminelle handlinger
 8. h) å utføre vilkårlige reparasjoner eller konverteringer av noe slag på SURF Kjøretøy, eller få en tredjepart til å gjøre dette

(4) Med hensyn til miljøet, allmenheten og andre kunder, skal Kunder tilstrebe å kun kjøre SURF Kjørtøy på en hensynsfull og miljøvennlig måte, og ikke sløse med strømmen.

 • 11 Prosedyrer som skal følges ved ulykker

(1) Kunder må melde enhver ulykke som involverer et SURF Kjøretøy til SURF uten unødig opphold.

(2) Etter en ulykke, skal Kunden varsle politiet uten unødig opphold, og sørge for at ulykken registreres av politiet. Dersom politiet ikke registrer ulykken, eller dersom dette av en eller annen grunn er umulig, må Kunden varsle SURF om dette uten unødig opphold, og koordinere med SURF hvordan dette skal håndteres videre. Dette gjelder uavhengig av om det var Kunden eller en tredjepart som forårsaket ulykken. Kunden kan ikke forlate ulykkesstedet før:

 1. a) politiet har fullført sin registering av ulykken (eller dersom det ikke var mulig for politiet å registrere ulykken, før SURF har blitt varslet som avtalt) og;
  b) alle tiltak for å sikre bevis eller begrense skadeomfang som eventuelt er avtalt mellom Kunden og SURF har blitt gjennomført.

(3) I en ulykke som involverer et SURF Kjøretøy kjørt av Kunden, kan Kunden ikke påta seg noe ansvar eller gi liknende erklæring på vegne av SURF. Dersom Kunden påtar seg ansvar til tross for dette forbudet, gjelder dette utelukkende for Kunden. Verken SURF eller SURF sitt forsikringsselskapet vil være bundet av en slik innrømmelse eller antagelse.

(4) Uavhengig av om det var Kunden eller en tredjepart som forårsaket ulykken, vil SURF formidle et skademeldingsskjema til Kunden. Dette skjemaet må fylles ut og returneres til SURF innen 7 dager etter mottak. Fristen blir avbrutt når Kunden sender skjemaet til SURF. Dersom skadeskjemaet ikke sendes innen fristen, kan dette bety at forsikringsselskapet ikke vil behandle – og kanskje ikke avgjøre – kravet. Dersom forsikringsselskapet nekter å avgjøre kravet utelukkende på grunn av Kundens forsinkede levering av skjemaet, vil SURF hevde at alle krav som stammer fra ulykken skyldes Kunden.

(5) Kunden er forpliktet til å gi sannferdig informasjon om forløpet til ulykken/ skaden, og spesielt ulykkens lokasjon.

 • 12 Forsikring

(1) SURF Kjøretøy er dekket av ansvarsforsikring i Norge.

(2) Kunden kan ikke erkjenne eller forlike skader dekket av offentlig ansvarsforsikring uten forhåndssamtykke fra SURF.

 • 13 SURF’s ansvar

(1) I henhold til gjeldene rett vil SURF være ansvarlig for skader forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt av SURF, SURFs representanter eller andre som handler på vegne av SURF.

(2) SURF er ved uaktsomhet ansvarlig for følgende:

 1. a) personskade;
  b) skader som oppstår ved brudd på vesentlig kontraktsforpliktelse. Erstatningsansvaret vil være begrenset til slikt påregnelig tap som dette typisk forårsaker. En vesentlig kontraktsforpliktelse er definert som forpliktelser nødvendig for å gjennomføre denne avtalen etter sitt formål, og er forpliktelser Kunden normalt skal kunne stole på.

(3) Ansvarsbegrensningene som angitt i ovenfor (nr. 2) gjelder tilsvarende for tredjeparter i den grad deres erstatningsansvar gjelder forhold som SURF er ansvarlig for i henhold til gjeldene rett. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom SURF svikaktig har skjult en mangel eller påtatt seg en garanti. Det samme gjelder ansvar etter produktansvarsloven.

 • 14 Kundens ansvar

(1) Kunden er ansvarlig ovenfor SURF for enhver skade som han eller hun er ansvarlig for.

Dette gjelder spesielt brudd på § 10 og ved tyveri, skade eller tap av en SURF Kjøretøy som Kunden er ansvarlig for. SURF har rett til å bli holdt skadesløs av Kunden for ethvert legitimt tredjeparts krav, i den utstrekning Kunden har egen forsikringsdekning som dekker slike krav. Dette omfatter også kostnader til nødvendig juridisk bistand. Det bemerkes at det vil bli tatt hensyn til eventuell medvirkning fra tredjepart.

(2) Kunden er i medhold av gjeldene rett ansvarlig for ethvert brudd på trafikale og andre offentligrettslige reguler, herunder spesielt brudd på straffeloven, i den grad lovbruddet kan kobles til bruk av et SURF Kjøretøy. Kunden vil være ansvarlig for kostnader knyttet til dette, og skal holde SURF skadesløs fra eventuelle tredjeparts krav. Det bemerkes at Kunden ikke vil være ansvarlig dersom skaden var et resultat av en riktig og kontraktsmessig bruk av et mangelfult SURF Kjøretøy.

(3) Kunden vil ikke være ansvarlig i den grad forsikringsselskapet dekker skaden og regress ikke tas ut mot SURF.

(4) Eventuell ansvarsbegrensning avtalt mellom SURF og Kunden til fordel for Kunden for skader på SURF Kjøretøy vil ikke gjelde dersom Kunden med vilje har forårsaket skaden.

(5) Dersom Kunden forårsaker skade på SURF Kjøretøy ved grov uaktsomhet, kan Kundens ansvar ovenfor SURF og forsikringsselskapet settes ned eller falle bort i henhold til bestemmelser i gjeldene rett. Se blant annet forsikringsavtaleloven § 13-8 og § 13-9.

(6) SURF kan kreve rimelig dekning for utgifter som følge av bistand til politi eller andre offentlige myndigheter i etterforskning eller oppklaring av lovbrudd og lignende forhold som forekommer i Kundens leieperiode.

 • 15 Midlertidig stenging av brukerkonto og utestengelse

(1) SURF står fritt til å midlertidig deaktivere tilgang til brukerkontoen i følgende tilfeller:

 1. dersom essensielle data som er nødvendig for gjennomføring av kontrakten ikke er riktig lagt inn på brukerkontoen
 2. dersom Kunden er på etterskudd med betaling av et ikke ubetydelig beløp, til tross for forutgående påminnelse
 3. ved andre vesentlige kontraktsbrudd som kunden er ansvarlig for;
 4. dersom Kunden har mistet mobiltelefonen tilknyttet brukerkontoen,
 5. dersom mobiltelefonen er stjålet, eller dersom det er mulighet for annen uautorisert bruk av brukerkontoen fra tredjeparter.

(2) SURF vil gjenopprette tilgang til brukerkonto umiddelbart dersom grunnlaget for utestengingen opphører.

(3) SURF kan utestenge Kunden fra brukerkontoen etter en advarsel, dersom Kunden gjentatt har handlet i strid med kontrakten og er ansvarlig for handlingene.

 • 16 Kontraktsperiode og oppsigelse av SURF App brukeravtale

(1) Brukeravtalen er inngått på ubestemt tid, og kan sies opp av begge partene ved hvert månedsskifte forutsatt to ukers skriftlig varsel.

(2) Partenes adgang til å si opp brukeravtalen ved vesentlig mislighold forblir upåvirket, vesentlig mislighold vil alltid anses å foreligge i følgende tilfeller:

 1. a) Betaling av et ikke ubetydelig beløp misligholdes av Kunden, til tross for flere purringer;
 2. b) Kunden gir feilaktig informasjon eller skjuler faktiske omstendigheter under registeringsprosessen, eller i løpet av kontraktsforholdet, av slik art at det vil være urimelig å forvente at SURF fortsetter kontraktsforholdet;
 3. c) Kunden, på tross av tilsendt varsel, begår alvorlige brudd på avtalen, eller unnlater å rette opp i konsekvenser av allerede inntrådte brudd uten unødig opphold;
 4. d) Kunden har kjørt under påvirkning av alkohol eller narkotika;
  e) Kunden har gitt innloggingsinformasjon til sin SURF brukerkonto til en annen person; eller
 5. f) Kunden har forsøkt å kopiere eller manipulere SURFs App ved bruk av andre typer informasjonsteknologi.
 • 17 Angrerett for leieavtaler

Som forbruker har kunden angrerett i henhold til følgende bestemmelser:

Hvordan utøve angreretten

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi en grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen ble inngått.

For å utøve angreretten må du informere oss (SURF Mobility AS, Neuberggata 7A, 0367 Oslo Tel: +4792357909, e-mail: info@surfingscooters.com) ved å gi en melding (brev eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten. Vedlagte skjema kan benyttes dersom du ønsker, men det er ikke obligatorisk.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Konsekvenser ved bruk av angrerett

Dersom du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle mottatte betalinger, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt enn annen leveringsmåte enn den billigste standard leveringsmåten som tilbys av oss), uten unødig opphold, og senest 14 dager etter mottak av din melding med beslutning om å benytte angreretten. Tilbakebetalingen skal skje ved bruk av samme betalingsmiddel som du benyttet ved den originale transaksjonen, dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt med deg; du skal ikke betale noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har bedt om at tjenesten skal starte i løpet av angrerettsperioden, skal du betale SURF et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunktet forbrukeren gir melding om bruk av angreretten.

Slutt på angreretten

(Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du benytte dette skjemaet).

Eksempel på angrerettskjema

To:

SURF Mobility AS,

Neuberggata 7A,

0367Oslo

Tel: +492357909

e-mail: info@surfingscooters.com

Angrerett

Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra vår avtale om kjøp av følgende vare

(*) / levering av følgende tjeneste

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ordre nummer / Order: ___________________________________________________________________________________

Bestillt (*)/mottatt (*): _______________________________________________

Forbrukerens/ forbrukernes navn: _________________________________________________

Forbrukerens/ forbrukernes adresse: _______________________________________________

________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (dersom papirskjema benyttes)

Dato: __________________________________

(*) Slett det som ikke passer.

 • 18 Personvern

(1) SURF samler inn og behandler Kundens personopplysninger i den utstrekning som er nødvendig for å gjennomføre handelen. Ved behandling av Kundens personopplysninger overholder SURF gjeldene rett, og særlig EUs personvernforordning (GDPR) og Personopplysningsloven.

(2) For omfanget av innsamling, lagring og behandling av personopplysninger vises det til SURFs personvernerklæring angitt på SURFs nettsider.

 • 19 Avsluttende bestemmelser

(1) For kontrakten mellom Kunden og SURF gjelder norsk rett.

(2) Er kunden en næringsdrivende, eller en juridisk person uten spesielt verneting i Norge, så skal Oslo være det alminnelige verneting i første instans for konflikter vedrørende denne avtale og/eller bruk av leieavtalen. Dette gjelder ikke for forbrukere.

(3) Kunden kan kun overføre krav eller andre rettigheter i henhold til ovennevnte til tredjeparter etter skriftlig samtykke fra SURF.

 • 20 Kundeservice /klager

(1) Kunden kan benytte følgende kontaktinformasjon ved spørsmål, kommentarer, klager eller andre uttalelser:

SURF Mobility AS

Neuberggata 7A

0367 Oslo

Tel: +47 923 57 909

E-mail: info(at)surfingscooters.com

(2) Hvis du har en klage på Tjenesten, bør du først kontakte SURF om dette. I Norge har du også mulighet til å klage på Tjenesten ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no, eller andre klageorgan som er innmeldt i henhold til lov om klageorganer for forbrukersaker.

Copyright SURF Rides AS

Org: 927 094 916